ALGEMENE VOORWAARDEN 4S TRAVEL

 

Hier leest u de algemene voorwaarden van 4S Travel.

 

Bepalingen
1. Verklaring van in de tekst gebruikte benamingen:
a) 4S Travel  -aanbieder van georganiseerde reizen;

b) reisovereenkomst – de overeenkomst waarbij  4S Travel zich tegenover de wederpartij verbindt tot het verzorgen van de door hem aangeboden reis, bestaande uit de volgende diensten: vliegreis naar Turkije (retour), transfer naar en van de luchthaven in Turkije, hotel van uw keuze in Turkije inclusief gekozen verzorging, transfers van/naar de behandelingen, gastvrouw begeleiding in Turkije en inplannen bezoek specialistische kliniek voor vrijblijvend vooronderzoek.

c) reiziger – degene voor wie de van toepassing zijnde reis specifiek bedoeld is óf degene aan wie de reis wegens in-de-plaatsstelling is overgedragen;

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle publicaties, offertes en reisovereenkomsten, ook wanneer dit uitsluitend vervoer of accommodatie betreft.

3. Alle genoemde bedragen in deze voorwaarden zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

 

Samenstelling en inhoud reisovereenkomst
1. De reisovereenkomst komt tot stand door het geven van de boekingsopdracht door de reiziger. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk  (per email, boekingsformulier of post). Alle gegeven opdrachten zijn bindend.

2. Het aanbod kan voor ontvangst van een boekingsbevestiging door 4S Travel worden gewijzigd.

3. De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien.

4. De eventueel in de reisovereenkomst opgenomen bijzondere voorwaarden maken tevens deel uit van de reisvoorwaarden.

5. Kennelijke fouten, onregelmatigheden en vergissingen binden 4S Travel niet.

6. In geval van verzoek tot wijzigingen op medische of andere gronden door de reiziger is 4S Travel gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten aan de reiziger door te berekenen. In alle gevallen is uitdrukkelijk toestemming van 4S Travel benodigd.

7. Bij alle reizen worden de dag van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden, als hele dagen gerekend. De vluchttijden worden in de reisovereenkomst vermeld; deze kunnen door de luchtvaartmaatschappij vrijblijvend worden gewijzigd indien zij dit noodzakelijk achten..

8. 4S Travel is niet verantwoordelijk voor foto- en foldermateriaal, dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

 

Reissom
1. De in de reisovereenkomst opgenomen bedragen zijn in € en gelden per persoon, tenzij anders vermeld. De diensten die bij de reissom zijn inbegrepen, staan vermeld in de reisovereenkomst.

2. De genoemde reissom is gebaseerd op de prijzen, wisselkoersen, belastingen e.d., zoals deze bij het opmaken van de publicatie, offerte of reisovereenkomst bekend waren.

3. In geval van extreme verhogingen met betrekking tot wisselkoersen, belastingen, brandstoftoeslagen e.d. is 4S Travel gerechtigd de reissom te verhogen. 4S Travel zal de reiziger omtrent deze verhoging schriftelijk op de hoogte brengen onder vermelding van de gemaakte berekening.

 

Betaling
1. Bij het afsluiten van een reisovereenkomst dient een betaling te worden voldaan van € 250 per persoon. Na ontvangst van deze betaling worden de vliegtickets reeds naar de reiziger toegezonden. Restant betaling vindt plaats vier weken voor vertrek.

2.Indien er door de reiziger een  reisovereenkomst wordt afgesloten op een datum die valt binnen de  vier weken vòòr de dag van vertrek, dan dient de totale reissom ineens te worden voldaan.

3. Wijziging in of annulering van het aantal deelnemers vormt geen vrijwaring van de hiervoor genoemde betalingstermijnen; deze dienen onverminderd in acht te worden genomen.

 

Informatie en reisbescheiden
1. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort of toeristenkaart. Ter plaatse dient op de luchthaven van Turkije een visum aangeschaft te worden (actuele kosten € 15 per persoon, contant te voldoen!)

2. Eventuele kosten of gevolgen, voortvloeiend uit het genoemde onder punt 1, zijn geheel voor rekening van de reiziger.

3. 4S Travel zal de reiziger informeren omtrent de mogelijkheid tot het afsluiten van een reisbagage- en ongevallenverzekering en een annuleringsverzekering en eventuele financieringsmogelijkheid.

4. Voor zover van toepassing zullen de benodigde reisbescheiden uiterlijk 7 dagen vòòr de dag van vertrek aan de reiziger beschikbaar worden gesteld. Deze zullen, net als de bevestiging en factuur, per email naar de reiziger verstuurd worden.

 

Verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vòòr vertrek te vergewissen van het juiste vertrektijdstip en het juiste vertrekadres.

2. Wanneer een reiziger door misdragingen hinder oplevert tijdens de reis of in het hotel kan 4S Travel deze reiziger van (het restant van) de reis uitsluiten. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de reiziger.

 

In-de-plaats stelling
1. Indien een van de reizigers vervangen wil worden door een ander persoon, dient de reiziger hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen per email aan 4S Travel. Afhankelijk van de reisovereenkomst en de termijn voor vertrek zal 4S Travel de reiziger informeren over de mogelijkheden en bijkomende kosten voor deze in-de-plaats stelling;

2. Degene die de reisovereenkomst is aangegaan is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en de eventuele kosten, voortvloeiend uit de in-de-plaats stelling.

 

Annulering door reiziger
1. Bij annulering van de reisovereenkomst zijn er voor iedere reiziger annuleringskosten verschuldigd.

De algemene annuleringskosten zijn als volgt:
a) bij annulering tot 30 dagen vòòr vertrek: de aanbetaling van E 250 per persoon;
b) bij annulering vanaf 30 dagen tot 21 dagen vòòr vertrek: 50% van de reissom (tenminste ter hoogte van de aanbetaling);
c) bij annulering vanaf 21 dagen tot 5 dagen vòòr vertrek: 75% van de reissom;
d) bij annulering vanaf 5 dagen vòòr vertrek of later: de volledige reissom.

2. In geval van een in-de-plaatsstelling zonder annulering geldt hetgeen hierover eerder staat vermeld.

3. Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk worden behandeld.

 

Wijziging en opzegging door de reisorganisator
1. 4S Travel mag de reisovereenkomst wijzigen en/of opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. Door deze omstandigheden wordt de reisovereenkomst opgezegd en krijgt de reiziger zijn reissom terug. Extra kosten zullen niet worden vergoed.

2. Indien 4S Travel genoodzaakt is de reiziger een andere accommodatie en/of vervoer aan te bieden dan op grond van de reisovereenkomst was overeengekomen, dient de reisorganisator reiziger een gelijkwaardig alternatief aan te bieden in de vorm van klasse of plaats of faciliteiten, die 4S Travel op dat moment voor handen ligt.

3. In alle niet genoemde situaties geldt, dat 4S Travel zich tot het uiterste zal inspannen om eventuele wijzigingen te beperken dan wel hieraan een passende alternatieve invulling te geven.

 

Hulp en Bijstand
1. 4S Travel is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van 4S Travel, indien de tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan 4S Travel zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor 4S Travel bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht. Voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf-en repatriëringskosten.

 

Aansprakelijkheid
1. 4S Travel is verplicht tot het uitvoeren van de reis volgens de reisovereenkomst.

2. Wanneer de reis niet geheel overeenkomstig de reisovereenkomst wordt uitgevoerd, is de reiziger verplicht, dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan 4S Travel of de gastvrouw ter plaatse.

3. 4S Travel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor:
a) schade, vertragingen of onregelmatigheden door toedoen van de reiziger;
b) schade, vertragingen of onregelmatigheden door toedoen van een derde, die niet bij de samenstelling van de reis is betrokken;
c) schade, vertragingen of onregelmatigheden, veroorzaakt door overmacht, zoals hierna omschreven.

4. Onder overmacht wordt verstaan onvoorziene en bijzondere omstandigheden, die buiten het vermogen van 4S Travel liggen en ondanks alle goede zorgen niet kunnen worden vermeden. Tevens vallen onder overmacht extreme weersomstandigheden, natuurrampen, oorlogen, stakingen, branden, mechanische problemen, vliegtuig- en bootvertragingen en overheidsmaatregelen.

5. Wanneer 4S Travel aansprakelijk is voor door de reiziger geleden schade, zal zijn/ haar aansprakelijkheid beperkt c.q uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering welke geacht wordt door de reiziger te zijn afgesloten.

6. Eventueel ter plaatse geboekte extra excursies worden buiten de invloedsfeer van 4S Travel aangeboden. Over uitvoering, kwaliteit, eventuele schade en/of gevolgschaden door ontstane ongelukken, wordt door 4S Travel geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

7. 4S Travel zal de begeleiding en planning van de eerste medische behandeling in Turkije verzorgen alsook de benodigde transfers regelen.

 

4S Travel werkt met een gespecialiseerde klinieken in Istanbul (Acibadem Fulya en Acibadem Maslak voor haartransplantaties, ooglaseren en cosmetische ingrepen) en Izmir – Turkije. Via 4S Travel georganiseerde behandelingen worden uitgevoerd met garantie die met deze klinieken is overeengekomen. Behandelend specialisten en klinieken bepalen of de garantie van toepassing is.

 

Tandartsbehandelingen van 4S Travel vinden plaats in de kliniek in Izmir waarmee de volgende garantie is overeengekomen:

– 3 jaar op kronen, bruggen en facings, 2 jaar op protheses,  levenslang op Straumann implantaten

 

Bij eventuele problemen dienen deze direct aan de kliniek (indien nog in Turkije aanwezig) of aan 4S Travel gemeld te worden. 4S Travel neemt contact op met de behandelend kliniek/specialist die de vervolgstappen bepaald. Mocht u het niet eens zijn met de conclusies of bevindingen van deze kliniek en haar specialisten, dient u 3 second opinies van onafhankelijke, gecertificeerde Nederlandse tandheelkundige specialisten/tandartsen in te dienen waaruit duidelijk geconcludeerd kan worden dat eventuele situaties direct en rechtstreeks het resultaat zijn van foutieve behandelingen en/of materialen van deze kliniek en haar specialisten.

 

De overeengekomen 4S Travel garantie regeling met de Tandartskliniek in Izmir omvat:

A. Behandelingen: Alle eventuele behandelingen en materialen die onder garantie nodig zijn in de kliniek in Izmir

B. Langer verblijf: indien uw verblijf onverwachts verlengd moet worden om uw behandelingen af te ronden als gevolg van oorzaken van de kliniek, worden deze extra reis & hotelkosten vergoed (niet geldig indien veroorzaakt door onverwachte en persoonlijke situaties/reacties, alleen in overleg en volgens instructie van 4S Travel en de kliniek)

C. In Nederland: indien bij terugkomst in Nederland een probleem/situatie ontstaat die na overleg met 4S Travel en de specialisten van de kliniek in Izmir verder beoordeeld moet worden door onze/een Nederlandse tandarts, worden deze kosten vergoed

D. In Nederland: indien bij terugkomst in Nederland een probleem/situatie ontstaat waarop de kliniek oordeelt dat dit onder de garantie valt en in Nederland door een/onze tandarts kan worden opgelost, worden deze kosten vergoed

E. Vergoeding Reis & verblijf: indien bij terugkomst in Nederland een probleem/situatie ontstaat waarop de kliniek oordeelt dat dit onder de garantie valt maar in de kliniek in Turkije zal worden aangepast, worden zowel de behandelkosten vergoed alsook uw kosten voor vliegreis & hotel tot een maximaal bedrag van 10% van de waarde van uw voldane behandelkosten (reis & hotelkosten alleen in overleg en volgens aanbod, geldig gedurende de eerste 2 jaar).

 

De garantie regeling vervalt indien:

I) De mondgezondheid/reiniging van het gebit onvoldoende is gedaan

II) De instructies en adviezen van de specialist/ kliniek/4S Travel niet zijn gevolgd

III) Er niet minimaal 1 x per jaar een tandarts is bezocht voor routine controle (advies is 1 x per 6 maanden naar de mondhygienist en 1 x per jaar naar de tandarts)

IV) Indien aanvullende behandelingen nodig zijn die behoren tot de wetenschappelijk geaccepteerde mogelijke gevolgen van de ondergane behandeling en afhankelijk zijn van de persoonlijke lichamelijke reacties (zoals bijv. na het plaatsen van kronen/bruggen op eigen tanden/kiezen soms overgevoeligheid kan ontstaan die kan leiden tot een ontsteking waarvoor dan een wortelkanaalbehandeling nodig zal zijn).

V) Er substantieel gewichtsverschil (afvallen of aankomen) is ontstaan gedurende korte tijd

VI) Er een natuurlijk proces van terugtrekkend tandvlees aanwezig is

VII) Er onvoldoende of incorrect onderhoud is gedaan aan verwijderbare protheses

VIII) Er sprake is van een ongeluk van u of de materialen (bijv. het laten vallen van een prothese)

IX) Er sprake is van een algehele medische situatie die invloed heeft op uw mondgezondheid en/of kaakbot (bijv. o.a. diabetes, osteoporose, bestralingen etc.)

X) Indien bij afronding van de behandelingen in de kliniek akkoord is gegeven op de esthetische uitstraling (kleur en vorm) maar bij terugkomst toch anders is gewenst

XI) Er niet direct bij het ontstaan van de problemen of ontevredenheid melding is gemaakt bij de kliniek (gedurende het verblijf in Turkije) of contact is opgenomen met 4S Travel (bij terugkomst in Nederland).

XII) Er vooraf geen overleg of toestemming is gegeven door 4S Travel en de kliniek

XIII) Niet het volledige bedrag aan 4S Travel en/of de kliniek is voldaan

 

Note: 4S Travel tandartsbehandelingen t/m juli 2013 werden uitgevoerd door de Ada Dental Clinic in Kusadasi waarmee de volgende garantietermijn is overeengekomen:  5 jaar op kronen, bruggen, facings en levenslang op implantaten.

 

8. De vergoeding voor schade door schuld van 4S Travel zal nimmer hoger zijn dan de reissom.

 

Klachten
Indien reiziger meent dat de aangeboden diensten volgens bepalingen niet voldoen aan de beschrijving van de in de door 4S Travel uitgebrachte publicatie(s), dient de reiziger dat onverwijld aan 4S Travel en/of plaatselijke gastvrouw en/of specialist/kliniek te melden. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk kenbaar te maken bij 4S Travel. Klachten worden uitsluitend schriftelijk behandeld.

 

Toepasselijk recht
Op de reisovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen tussen 4S Travel en reiziger die voortvloeien uit de reisovereenkomst en/of algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.